Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8:00 - 17:00, Sob 9:00-12:00)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
OBCHODNÉ PODMIENKY

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1 Definícia

1.1      V týchto Obchodných podmienkach:

1.1.1    „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.vinimp.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;

1.1.2    „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3    „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4    „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6    Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7    „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odebraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;

1.1.8    „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9    „Prevádzkovateľ“ znamená pán Alexander Németh, IČO: 45 675 597, s miestom podnikania Športová 5848/72A, 929 01 Dunajská Streda;

1.1.10   „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.11   „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.12   „Uživateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

1.1.13   „Uživateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.14   „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.

Vyplnením registračného formulára alebo objednávky v rámci internetového obchodu www.vinimp.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch.

3. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci podľa ustanovenia § 1829 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) bez udania dôvodov, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, musí predávajúcemu vrátiť všetky plnenia, ktorá na základe kúpnej zmluvy získal. Ak už toto nie je možné, berie kupujúci na vedomie, že ak ním vrátený tovar bude napr. Poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal a pod.), Vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu v súlade s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru prípadne s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Nárok na úhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Teoreticky môžu tieto náklady dosiahnuť aj plnej kúpnej ceny tovaru.

V prípade, že predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je povinný oznámiť podľa ustanovenia § 1820 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť do jedného roka a štrnástich dní odo dňa začiatku plynutia lehoty na odstúpenie. Ak však bol kupujúci poučený o práve odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, beží dvojtýždňové lehota na odstúpenie od dňa, kedy kupujúci poučenie obdržal.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu odovzdá alebo zašle v 14 dennej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje.

V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné uplatňovať nárok na vrátenie tovaru len u toho právneho subjektu, u ktorého bol tovar podľa predajných dokladov zakúpené. Do 14 dní od odstúpenia je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletné, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru, najneskôr však do 14 dní od chvíle, keď mu bolo doručené odstúpenie od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu skôr, ako mu je vrátený tovar odovzdaný.

Právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka nemá spotrebiteľ v prípade zmlúv:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

d) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom kupujúcim na jeho žiadosť, to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných dielov.

4. Doprava tovaru

Tovar je zasielaný na Slovensko prostredníctvom DPD. Podmienky a ceny dopravy tovaru viď. Doprava.

5. Nákup tovaru

Tovar je prezentovaný v internetovom obchode VINIMP, s.r.o. formou náhľadových kariet po jednotlivých kategóriách. Detail každej karty obsahuje názov, krátky popis, obrázok a ďalšie doplňujúce technické informácie o produkte. 

Po vybraní požadovanej veľkosti, prípadne farby produktu tlačidlom VLOŽIŤ DO KOŠÍKA, umiestnite vami vybraný tovar do košíka. Pri každom vložení tovaru do košíka je zobrazený produkt, počet vložených kusov a celková cena tovaru v košíku.

V košíku sa Vám zobrazia jednotlivé produkty s počtom kusov, ktorý možno zmeniť (nutné je potvrdenie zmeny počtu tlačidlom Prepočítať). V druhom kroku máte možnosť vyplniť objednávku vrátane dodania tovaru. Po vyplnení údajov v objednávke a zoznámením sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami je nutné tlačidlom Odoslať objednávku.

6. Potvrdenie objednávky a expedície tovaru

Po odoslaní záväznej objednávky dostanete automatické potvrdenie o zaradení Vašej objednávky do systému vrátane prideleného čísla k Vašej objednávke. Toto číslo uvádzajte pri prípadnom ďalšom kontakte. O priebehu vybavenia Vašej objednávky budete ďalej informovaní prostredníctvom informačných emailov, prípadne telefonicky.

Objednaný tovar bude vyskladnený do 3 - 7 pracovných dní, v niektorých prípadoch až 9 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že Vami objednaný tovar nemôžeme dodať z dôvodov vypredania zásob, budete o tejto skutočnosti obratom informovaní pracovníkov zákazníckeho centra a Vaša objednávka bude po dohode stornovaná alebo aktualizovaná.

7. Spôsob platby a prevzatia tovaru

Platbu je možné vykonať prostredníctvom dobierky alebo cez Go Pay na náš účet. Zásielka Vám bude doručená do 3 pracovných dní (v prípade, že je tovar skladom) po expedíciu na adresu, ktorú ste uviedli pri objednávaní tovaru. Pre urýchlenie prevzatia dodávky uvádzajte vždy adresu, na ktoré ste počas dňa k zastihnutiu.

8. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

VINIMP, s.r.o. nezodpovedá za problémy vzniknuté nesprávnym používaním v rozpore s dodacími, platobnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 6. mája 2020.

 

Kontakty:

Správca e-obchodu a predajca tovaru:

Alexander Németh
Športová 5848/72A
929 01 Dunajská Streda
Slovensko
email: vinimp@vinimp.sk
tel.: + 421 905 638 935
IČO: 45 675 597
DIČ: 2023086153
IČ DPH: SK2023086153
 
Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25965/T
Kde nás nájdete

VINIMP, s.r.o.
Športová 5848/72A
929 01, Dunajská Streda
tel.: +421 905 638 935
tel.: +421 908 556 278
vinimp@vinimp.sk

Predajňa:
Malotejedská 762/37
929 01, Dunajská Streda

 

Užitočné odkazy

Sledujte nás na Facebooku: Vinarium

Sledujte nás na Instagrame: Vinarium

Kontakty
VINIMP, s.r.o.
VINIMP, s.r.o.
(Po-Pia, 8:00 - 17:00, Sob 9:00-12:00)
2020 VINIMP, s.r.o.
Vytvoril: BEST360.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk